• 82 82 30 50
  • Vej 4 nr. 5, 3. sal, Frederiksberg
  • Alle dage 8-16, tirsdag, onsdag og torsdag tillige 8-18

OM KLINIKKEN

INFORMATION IN ENGLISH BELOW

Familielægeklinikken blev etableret den 1. juni 2020 under navnet Familielægernes Jans og Johansen frem til 1. maj 2021, hvorefter navnet blev ændret til det nuværende. Klinikken drives i fælleskab af speciallægerne Sune Jans, Kasper Lorenz Johansen og Jakob Hedegaard Schultz.

Åbningstider og kontaktinformation

Vores hovednummer:
82 82 30 50

Vores akutnummer:
47 47 30 50
Nummeret besvares hver dag i tidsrummet 8.00 – 16.00.
Benyttes ved behov for akut lægekontakt. Receptfornyelse, tidsbestilling mv. må ikke spærre telefonen.
Efter klokken 16.00 ringes til 1813.

Åbningstider for aftalt patientkontakt:
Mandag: 8.00 – 16.00
Tirsdag: 8.00 – 18.00
Onsdag: 8.00 – 18.00
Torsdag: 8.00 – 18.00
Fredag: 8.00 – 16.00
Lørdag og søndag: Lukket

Sekretariatet har åbent for personlig kontakt:
Mandag – torsdag: 8.00 – 12.00 (pause 10.45 – 11.00) og 13.00 – 15.00
Fredag: 8.00 – 12.00

Telefontider:
Lægetelefon: Alle dage 8.00 – 9.00.
Sekretær: Alle dage 9.00 – 12.00, samt mandag – torsdag 14.00 – 15.00 (dog pause 10.45 – 11.00).

Kontakt til læge

Hvis man har en medicinsk problemstilling, kan man komme i kontakt med en læge, enten ved at ringe i telefontiden kl. 8.00 – 9.00 alle dage eller ved at skrive direkte til den enkelte læge ved at anvende selvbetjeningsmuligheden e-konsultation. Ved e-konsultation må påregnes en svartid på op til tre dage, og er derfor ikke velegnet til akutte problemstillinger.

Ved e-konsultation anbefales app’en Min Læge, som kan downloades til smartphone (både Android og iOS).

Downloadmuligheder:

App Store
Google Play

Konsultationen

Al konsultation finder sted efter forudgående aftale. Aftaler kan bookes hos sekretæren i telefontiden eller online. Vi anbefaler, at mest mulig kontakt finder sted online.

Den typiske konsultation varer 15 minutter. Hvis der er flere problemstillinger, som ønskes håndteret, er det vigtigt at man på forhånd prioriterer disse, og vi kan ikke garantere, at alt kan klares ved en enkelt kontakt.

Vi ønsker og tilstræber, at den enkelte patient har en fast tilknytning til en af lægerne i klinikken, men det er desværre ikke altid, at vi kan leve op til dette af forskellige årsager. Du kan også møde lægestuderende, og her indgår den enkelte konsultation som en vigtig brik i den kommende læges uddannelse.

Akutte problemstillinger

Ved behov for at blive tilset af en læge hurtigt, kan man ringe i lægetiden om morgenen og få vurderet sit problem. Her vil e-konsultation ikke være egnet. Er det ikke muligt at komme igennem til læge pga. travlhed, er det også muligt at kontakte vores sekretær.

Ved akutte problemstillinger gives tid hos den læge, der har akutvagten den pågældende dag. Almindeligvis ses akutte patienter mellem kl. 11 og 12 samme dag.

Ved akutte, uopsættelige problemstillinger ringes til vores akuttelefon. Den besvares i hele åbningstiden. Medicinfornyelser, tidsbestillinger og lignende betragtes IKKE som akutte problemstillinger, og linjen vil blive afbrudt for at sikre, at akuttelefonen ikke blokeres unødigt.

Efter klokken 16.00 ringes til 1813.

Medicinfornyelse, tidsbestilling, mv.

Medicinfornyelse, tidsbestillinger mv. kan foretages telefonisk mellem kl. 9 og 12, via appen Medicinkortet på smartphone eller sundhed.dk, eller online via selvbetjeningen her på hjemmesiden. Visse præparater kan ikke fornys uden forudgående konsultation med læge. Det drejer sig blandt andet om sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin (f.eks. morfinpræparater).

Download Medicinkortet:

App Store
Google Play

Priser

En del af de ydelser, som vi tilbyder i klinikken, hører ikke under den offentlige sygesikring og skal derfor betales af patienten selv. Læs mere herom i vores prisliste.

Lukkedage i klinikken

Klinikken er lukket på nedenstående dage. Der henvises til 1813 ved behov for lægehjælp disse dage.

Nytårsdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Store bededag
Kristi himmelfartsdag
Pinsedag
2. pinsedag
Grundlovsdag
Juleaftensdag
1. juledag
2. juledag
Nytårsaftensdag

Vi har tavshedspligt

Alle ansatte i klinikken er underlagt en skærpet tavshedspligt. I henhold til gældende lovgivning kan detaljerne omkring vores databehandling læses i vores privatlivspolitik.

ABOUT THE CLINIC

Opening hours and contact information

Our phone number:
82 82 30 50

Our emergency number:
47 47 30 50
The phone is answered every day between 8am and 16pm.
Medical emergencies only.

Opening hours for planned consultations:
Monday: 8am – 4pm
Tuesday: 8am – 6pm
Wednesday: 8am – 6pm
Thursday: 8am – 6pm
Friday: 8am – 4pm
Saturday and Sunday closed

Our secretary is available for personal contact:
Monday – Thursday: 8am – 12am and 13pm -15pm
Friday: 8am – 12am

Telephone hours:
Doctor: 8am – 9am weekdays
Secretary: 9am – 12am and 2pm – 3pm weekdays (Friday only 9am – 12am)

Ways of contacting us

If you need to get in touch with us you can either call us between 8am and 9am on weekdays or write us an email using self-service (selvbetjening). We do our best to respond to emails the same day, but sometimes it may take up to three days for us to respond. For this reason, email is not suitable for urgent issues.

We recommend using the free app Min Læge for easy email consultations (available for both Android and iOS).

Download locations:

Visit App Store
Visit Google Play

Consultation with a doctor

Consultation with a doctor will only take place with a scheduled appointment. Appointments can be made either by contacting our secretary by phone between 9am and 12am on weekdays or by using self-service (selvbetjening).

A regular consultation with your doctor is scheduled to last 15 minutes. If you have more than one issue that you wish to discuss, please prioritize these in advance, as we cannot guarantee that we have time to cover all of your issues in a single consultation.

Urgent medical problems

If you believe you need to be seen by a doctor quickly, you can call in the morning between 8am and 9am and have your problem assessed. If it is not possible to get through to a doctor, it is also possible to contact our secretary between 9am and 12am.

If we find that your problem requires a medical consultation, we will typically offer you a time on the same day with any available doctor. Generally, acute patients are seen between 11am and 12am on the same day.

For urgent issues, you may call our emergency phone. It is answered throughout business hours. Repeat prescriptions, appointments and the like are NOT considered urgent issues and the call will be cut off to ensure that the emergency phone is not unnecessarily blocked.

If you need to consult a doctor after 4pm, please call 1813.

Repeat prescriptions, appointments and more

Repeat prescriptions, appointments, etc. can be made by telephone between 9am and 12am, online through self-service (selvbetjening) or using the smartphone app Medicinkortet. Certain medications cannot be renewed without prior consultation with a doctor. These include sleeping pills, sedatives and powerful painkillers (eg. morphine).

Download Medicinkortet:

App Store
Google Play

Pricing

If you are a Danish citizen and belong to group 1 within the Danish health insurance, most medical services are free, but not all. All urgent medical conditions are covered if you are a EU citizen and can present us with your blue EU-card. Non-EU citizens will be charged for our services. For further details please consult our price list (in Danish).

Closing days

The clinic is closed on the following days. Please contact 1813 for medical consultation.

New Year’s Day
Palm Sunday
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
2nd day of Easter
Great prayer day
Ascension day
Pentecost
2nd Pentecost
Constitution Day
December 24th
Christmas Day
2nd Christmas Day (Boxing day)
December 31st

We handle your personal information with care

All employees in the clinic are subject to a strict duty of confidentiality. Please consult our Privacy Policy for further information (in Danish).

Top